07.08.2018 15:38

Školení 2018

Leden Hodin T x P Kdo  
1. 1 T V Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS 
2. 4 T,P H,V,S,T Konspekt odborné přípravy 1 - 2 – 08 Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost
3. 1 P NDT Procvičení použití dýchacího přístroje
4. 4 T H,V BOZP v operačním řízení (doporučena spolupráce s lektory HZS MSK)
5. 4 T,P H,V Práce na zamrzlé vodní hladině (Požární taktika - záchranné práce
1-2-05-4)
6. 4 T,P V,S,T Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
7. 2 T,P H,V,S,T ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvik č. 16 a 17 DR5, č. 11 a 12 DR3
         
Únor        
1. 1 T V Pokyn GŘ HZS ČR č. 56/2014, kterým se stanovují vybrané statisticky sledované úkoly plněné hasičskými záchrannými sbory krajů, vydávají vzory formulářů a komentáře k jejich jednotnému vyplnění
2. 4 T V Hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, Konspekt odborné přípravy 1 - 3 - 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů)
3. 4 T H, V BOZP v organizačním řízení + školení referentských řidičů (doporučna spolupráce s technikem BOZP zřizovatele)
4. 1 T V Předání místa zásahu (ML BŘ 10/O)
5. 1 T H, V Usměrňování provozu na pozemních komunikacích (ML BŘ 14/O)
6. 2 T,P H,V,S,T Obsluha, používání a údržba nových prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
7. 2 T,P H,V,S,T ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvik č. 18 a 19 DR5, č. 16 DR3
         
Březen        
1. 1 T V Statistické sledování událostí, platby 1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), 2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS), 3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.), 4. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)
2. 1 T V,S,T Dopravní nehodovost - seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
3. 2 T H, V Základní pravidla zásahů při DN (ML BŘ 1/D)
4. 2 T,P H, V Poskytování první pomoci na místě zásahu (SIAR 11/13)
5. 1 T H, V Činnost jednotek při povodních (ML BŘ 1/Ob)
6. 1 T,P H, V Automobily s palivem CNG, LPG (ML BŘ 5/D)
7. 2 T,P H,V,S,T Přívodní vedení savicemi
         
Duben        
1. 1 P H,V,S,T Metodické listy Bojového řádu jednotek PO N1-N3 – Nebezpečí fyzického vyčerpání, Nebezpečí infekce, Nebezpečí intoxikace
2. 1 P H,V,S,T Složení a vztyčení nastavovacího žebříku
3. 2 T H, V Odchyt a hubení vos, včel a sršňů (BŘ ML 4/T)
4. 1 P NDT Procvičení použití dýchacího přístroje
5. 2 P H, V Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem (ML BŘ 4/Ob)
6. 2 P S Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru
7.        
         
Květen        
1. 1 T H,V,S,T Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace, dekontaminační prostor.
2. 2 T H,V,S,T Metodický list č. 7 kapitoly L Dekontaminace zasahujících.
3. 6 T H, V Pravidelná odborná příprava pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou (spolupráce s lektory HZS MSK)
4. 1 T H, V Požáry na polích (ML BŘ 18/P)
5. 1 T H, V Lesní požáry (ML BŘ 21/P)
6. 4 P H, V Nácvik disciplín požárního sportu, pořadová příprava (ML CŘ 15/PŘV)
7.        
         
Červen        
1. 1 T H,V,S,T Metodický list č. 10 kapitoly L Havárie ohrožující vody. Ropné havárie.
2. 2 T H,V,S,T Metodický list č. 11 kapitoly L Ropné havárie - norné stěny.
3. 5 P H, V Pravidelná odborná příprava pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou (spolupráce s lektory HZS MSK)
4. 1 T H, V Požáry zemědělských objektů (ML BŘ 28/P)
5. 1 T,P H, V Záchrana zvířat (ML BŘ 8/O)
6. 1 T,P H, V Nebezpečí z ohrožení zvířaty (ML BŘ 20/N)
7.        
         
Červenec        
1. 1 T H,V,S,T Metodický list č. 16 kapitoly L Únik chloru.
2. 1 T H,V,S,T Metodický list č. 16 kapitoly N Nebezpečí výbuchu.
3. 1 P NDT Procvičení použití dýchacího přístroje
4. 4 T,P H, V Práce na vodní hladině
5. 1 T H, V Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem ( ML BŘ 47/P)
6. 1 T H, V Požáry fotovoltaických elektráren ( ML BŘ 48/P)
7.        
         
Srpen        
1. 1 T H,V,S,T Metodický list č. 21 kapitoly N Nebezpečí na železnici.
2. 1 T H,V,S,T Metodický list č. 22 kapitoly N Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí.
3. 1 T,P H, V Signály pro dodávku vody, Varovné signály (ML CŘ 3/OBEC)
4. 3 T,P H, V Výcvik s žebříkem (ML CŘ 18/DR5)
5. 1 T H, V Třídění velkého počtu raněných metodou START (ML BŘ 11/S)
6.        
7.        
         
Září        
1. 1 T H,V,S,T Metodický list č. 23 kapitoly P Požáry a havárie otevřených technologických zařízení.
2. 1 T H,V,S,T Metodický list č. 26 kapitoly P Požáry skládek tuhých odpadů.
3. 5 P H, V Pravidelná odborná příprava pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou (spolupráce s lektory HZS MSK)
4. 4 T H, V Záchrana zavalených a zasypaných osob (Konspekt 1-2-07)
5. 1 T,P H, V Hydranty - druhy, značení, praktické použití
6. 2 P S, V Seznámení s konkrétními hydranty zkoušenými HZS MSK v hasebním obvodu jednotky
7.        
         
Říjen        
1. 1 T H,V,S,T Metodický list č. 30 kapitoly P Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích.
2. 1 T, P H,V,S,T Metodický list č. 33 kapitoly P Požáry s přítomností tlakových láhví s acetylénem.
3. 1 P NDT Procvičení použití dýchacího přístroje
4. 1 T H, V Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu (STČ 07/IZS)
5. 1 T,P H, V Obsluha přidělených spojových prostředků
6. 1 P H, V Ustanovení o státní vlajce a praporu (ML CŘ 12/PRV)
7.        
         
Listopad        
1. 1 T H,V,S,T Metodický list č. 45 kapitoly P Plynárenská zařízení. Plynovody a regulační stanice.
2. 1 T H,V,S,T Metodický list č. 3 kapitoly S Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech.
3. 5 T Pilaři Práce s motorovou pilou (SIAŘ 11/14)
4. 1 T H, V Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny (ML BŘ 32/P)
5. 1 T H, V Hašení požárů s přítomností tlakových nádob s acetylenem (ML BŘ 33/P)
6. 1 T H, V Hašení požárů hromad uhlí (ML BŘ 36/P)
7.        
         
Prosinec        
1. 2 T H,V,S,T Metodický list č. 4 kapitoly S Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech.
2. 3 T H,V,S,T Metodický list č. 5 kapitoly S Zásah pod trakčním vedením.
3. 3 P Pilaři Práce s motorovou pilou
4. 4 T H, V Ověření odborné přípravy
5. 1 P H, V Čestná jednotka při zvláštních příležitostech (ML CŘ 13/PŘV)
6.        
7.        
         
Tučené Povinné témata dle ročního plánu GŘ HZS
Normální Povinné témata dle jiných právních předpisů
Kurzíva Témta doporučená HZS MSK ÚO Karviná
T Teorie      
P Praxe      
NDT Nositel dýchycí techniky  
H Hasič, technik, strojník  
S Strojník      
T Technik chemické a technické služby, Technik strojní služby
V Velitel      

 

—————

Zpět


Kontakt

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štěpánkovice

Hlavní, 74728 Štěpánkovice, okres: Opava, Česká republika


Provoz našeho spolku je spolufinancován s podporou Moravskoslezského kraje