28.10.2012 00:00

Topná sezóna v plném proudu

 

Venkovní teploty již padají pod 10°C a lidé začínají topit jak v plynových tak v kotlích na tuhá paliva. Před uvedením topidla jste provedli, jako majitel nemovitosti, revizi topidla nebo alespoň pročištění komínového tělesa?

Od 1. ledna roku 2011 vyšlo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv kde v příloze č. 1 jsou minimální lhůty pro kontrolu a čištění spalinových cest topidel.

 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.

 

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

 

Pevné

 

Kapalné

 

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3x

 

2x

 

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle návodu výrobce

 

Doplňující poznámky k tabulce:

 

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.

3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními  nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.

4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním  nesmí uplynout doba
kratší 4 měsíců.

5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.

6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.

7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát  za rok, a to za podmínek, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

 

Jak poznáte správného kominíka:

Již se stalo několik případů v okolních obcích, ale i v naší obci, že se Vám u dveří oběvil falešný kominík. Průkazka kominíka může být falešná. Takže nejlepší je když kominíka znáte osobně, a když neznáte, obraťte se na společenstvo kominíků (https://www.skcr.cz) kde najdete seznam kominíků v okolí. Platnost živnostenského listu lze ověřit zadáním údajů v rejstříku firem na www.rzp.cz . 

—————

Zpět


Kontakt

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štěpánkovice

Hlavní, 74728 Štěpánkovice, okres: Opava, Česká republika


Provoz našeho spolku je spolufinancován s podporou Moravskoslezského kraje